ViS – Vårdforskning i Samverkan


Interdisciplinär vårdforskning genererad ur hälso- och sjukvårdens behov

 

Vetenskapsrådet genomförde på uppdrag av Regeringen en kartläggning och utvärdering om vårdforskningen i Sverige. Några av de reflektioner man gjorde då var att svensk vårdforskning är fragmenterad, samtidigt som det är överlapp av forskningsinriktning och ämnesområden på flera lärosäten, liksom svagt utvecklad nationellt samarbete. Mot bakgrund träffades parterna under hösten 2012 vid tre tillfällen och diskuterade hur samverkan för att stärka vårdforskningen i regionen kan realiseras.

Syfte och mål

Parterna ska gemensamt verka för utveckling och synliggörande av vårdforskning och dess nyttiggörande, specifikt:

  • Ökat samarbete mellan forskare hos projektparterna för att stärka forskningens kvalitet.
  • Ökat samarbete mellan forskare och aktörer inom hälso- och sjukvården för att förbättra nyttiggörande av forskningsresultat.
  • Ökad synlighet av vårdforskningen.
  • Ökad påverkan på policyområden med relevans för vårdforskning.

 Organisation och styrning

Samverkansorganisationen består inledningsvis av en styrgrupp, en projektledare som koordinerar arbetet samt en projektgrupp.

  • Styrgruppen består av en ledamot för respektive deltagande part, med mandat att representera parten. Styrgruppen beslutar om målsättning och ämnesinriktning för samverkan samt budget, planer och strategier. Styrgruppen träffas ungefär en gång per halvår. Ordförandeposten innehas av representant för Göteborgs universitet och Vice ordförandeposten av en representant för Linköpings universitet.
  • Projektledaren är en person med god erfarenhet av vårdforskning och strategiskt arbete, och delfinansieras gemensamt av de sex ingående universitet och högskolor inom ramen för ViS. Projektledaren samordnar och driver på arbetet och ska tillsammans med projektgruppen genomföra planerade aktiviteter. Projektledaren är adjungerad i styrgruppen. I arbetet har projektledaren stöd av en administrativ koordinator.
  • Projektgruppen består av en deltagare för respektive part. Deltagarna har god erfarenhet av vårdforskning i vid bemärkelse och är noden för kontakt mellan parterna på verksamhetsnivå. Projektgruppen arbetar fram förslag och underlag för beslut av styrgruppen och genomför aktiviteter under ledning av projektledaren. Projektgruppen kan utse tillfälliga arbetsgrupper, beroende på aktiviteter som ska genomföras och vilken kompetens som behövs.