Nätverk kring Kliniskt Tränings Centrum samt initiering av forskningsprojekt

 

Initiativ till samverkan om KTC verksamhet vid respektive lärosäte togs vid workshopen vid Jönköping University HT 2016.Samtliga parter enades om att delta aktivt i befintligt nätverk för KTC miljöer. Samverkan är relevant för lärosätena för utbyte av kompetens och utveckling och vid flera av ViS parterna sker just nu en utveckling av KTC miljöer. Vid ett KTC nätverksmöte i Borås mars 2017 möttes parterna och samtalade om eventuella forskningsprojekt inom KTC verksamhet. Vid mötet enades de medverkande om att initiera ett forskningssamarbete om reliabilitet och validitet av befintliga bedömningsinstrument som används vid examinationer förlagda till kursmoment i KTC verksamhet. Borås har ansvar för inledande kontakt och samtliga enades om att forskningsprojektet kan ligga under ViS.