Projekt om hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete

Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete

– en longitudinell studie under och efter medellång högre utbildning

Sammanfattning av projekt

Ett hållbart arbetsliv är en utmaning inom s.k. kontaktyrken inom hälsa, vård och omsorg. Sjukfrånvaron har fördubblats sedan 2009 och många slutar sitt arbete inom de tre första yrkesåren. Hälsa i arbetslivet har intresse för människors förmågor och resurser till att må bra och uppleva balans mellan fritid och arbetsliv, ett salutogent perspektiv, och är viktigt för ett hållbart arbetsliv. Hållbart arbetsliv utifrån ett salutogent perspektiv är exempelvis hälsofaktorer som autonomi, reflekterande förmåga, fördomsfrihet, begriplighet, harmoni, flexibilitet, ansvar, uppmuntran, samverkan och socialt klimat. Hälsa i arbetslivet grundläggs under grundutbildningen där varje lärosäte ansvarar för kvalitetsutvecklingen. För att ge underlag till att stärka kvaliteten avseende hälsofaktorer i vårdutbildningar är syftet att under och en tid efter medellång högre vårdutbildning utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete. Projektet genomförs inom ramen för ”Vårdforskning i Samverkan” (ViS) där Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Halmstad, Högskolan Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University samt Västra Götalandsregionen ingår. Samtliga studenter vid nämnda utbildningsorter som med början 2018 går sin första termin på någon av professionsutbildningarna tillfrågas om att delta; Arbetsterapeut, Biomedicinska analytiker, Fysioterapeut, Röntgensjuksjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist samt Socionom, totalt ca 1200 studenter. Studien är longitudinell där deltagarna vid upprepade tillfällen besvarar en webbenkät med frågor om hälsa, personella resurser och hälsobeteenden vid tre tillfällen under utbildningstiden samt ett och tre år efter examen.

Övergripande syfte

Syftet med studien är att utifrån ett salutogent perspektiv att under och en tid efter högre medellång vårdutbildning utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete. Målsättning med projektet är att ge underlag för att stärka förutsättning för ett framtida hållbart arbetsliv redan under utbildningen.

 

Betydelse

Resultatet förväntas kunna bidra till att predicera möjliga salutogena faktorer under studietiden av betydelse för ett framtida hållbart arbetsliv och kartlägga eventuell utveckling av salutogena faktorer och processer över tid. Vidare förväntas resultatet generar kunskaper som kan stimulera till implementering och utvecklandet av salutogena faktorer och processer under utbildningstiden som kan ha betydelse för ett framtida hållbart arbetsliv.

Projektledare | Project manager

Ulrika Lindmark
Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Centrum för Oral Hälsa
Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping
ulrika.lindmark@ju.se