Projekt Wellness och KASAM – två sidor av samma mynt? En begreppsanalys inom hälso- och sjukvård

Projektledare

 

Monica Eriksson, Docent

Institutionen för hälsovetenskap

Centrum för Salutogenes

Högskolan Väst

monica.eriksson@hv.se

tel. 0520 223861

 

Forskargrupp:

Ingela Lundgren, professor, Göteborgs universitet

Anette Ekström, professor, Högskolan i Skövde

Stina Thorstensson, Docent, Högskolan i Skövde

Henrika Jormfeldt, Docent, Högskolan i Halmstad

Susann Arvidsson, PhD, Högskolan i Halmstad

Ulrica Åström, Adjunkt, Högskolan i Halmstad

Åsa Roxberg, Docent, Högskolan i Halmstad

 

Vad betyder wellness? Detsamma som känsla av sammanhang? Hälsa? Välbefinnande? Livskvalitet och tillfredsställelse med livet? Det är svårt att definiera begreppet wellness. Betydelsen av begreppet är oklart, olika forskare definierar wellness på olika sätt. Det finns dock en samstämmighet i att wellness som begrepp är multidimensionellt med olika dimensioner: emotionell, intellektuell, spirituell, fysisk, social, yrkes- och miljörelaterad (Hettler, 1984). Wellness anses lägga fokus på en positiv hälsoutveckling med inriktning på styrkor och förmågor i ett kontinuum. Det finns stora likheter mellan KASAM-begreppet och wellness (Antonovsky, 1987; Levenstein, 1994; Eriksson, 2007; Mittelmark et al., 2016). Är det kanske så att wellness och KASAM är två sidor av samma mynt? Spelar det någon roll vilka ord man använder för att beskriva wellness? Att klargöra innehållet i olika begrepp är ett viktigt steg i att utveckla teorier och metoder. Det är inte en slutpunkt, utan ett kritiskt steg i en process att utveckla ny kunskap för en disciplin (Rodgers, 1989; 2000).

 

 

Preliminär titel på artikel

On the Meaning of Wellness and Sense of Coherence: An evolutionary concept analysis in health care settings.

Aims

The aim of the study is twofold: 1) to conceptually explore the concept of wellness in health care settings, and 2) relate the results to the salutogenic core concept Sense of Coherence.

Method

Rodger’s evolutionary concept analysis is used for the theoretical analysis of the data (Rodgers, 1989, Rodgers & Knafl, 2000). According to Rodgers the focus has been on attributes, related concepts, consequences, antecedents and references. In addition exemplars and implications are presented.

Search strategy and process

The literature search process included the following steps: Development of keywords and search strategies, manual review of reference sections of papers to identify useful studies, online searches of databases for relevant papers and screening abstracts to identify relevant studies for further review. The search strategy applied was peer reviewed papers in English published in scientific journals using the keywords wellness/health/health care/healthcare and wellness/sense of coherence/salutogenesis by August 8 2017. Search has been run in Cinahl and PubMed via EBSCO and in ProQuest. A manual search in International Journal of Wellness and Society was added to the online search. Inclusion and exclusion criteria were established.

 

Tidsplan

Gruppen har arbetat sedan hösten 2016. Sökning, läsning av abstrakt och artiklar pågår liksom analys av inkluderade artiklar under hösten 2017. Ett manuskript till artikel är under bearbetning och planeras sändas in i december 2017.

 

Referenser:

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the Mystery of Health. How people manage stress and stay well. San Francisco, Jossey-Bass.

 

Eriksson, M. (2007). Unravelling the Mystery of Salutogenesis. The evidence base of the salutogenic research as measured by Antonovsky’s Sense of Coherence Scale. [Doctoral thesis]. Åbo Akademi University Vasa. Folkhälsan Research Centre, Health Promotion Research Programme, Research Report 2007:1. Turku, Folkhälsan.

 

 

Hettler, W. (1984). Wellness: Encouraging a lifetime pursuit of exellence. Health Values: Achieving High Level Wellness, 8, 13-17.

Levenstein, S. (1994). ”Wellness, Health, Antonovsky.” Advances: The Journal of Mind-Body Health 10(3): 26-40.

 

Mittelmark, M., et al., Eds. (2016). The Handbook of Salutogenesis. New York, Springer.

Rodgers, B.L. Concepts, analysis and the development of nursing knowledge: the evolutionary cycle. J Adv  Nurs 1989; 14: 330-335.

Rodgers, B.L., Knafl, K.A. Concept development in nursing. Foundations, Techniques, and Applications. 2nd ed. Philadelphia: Saunders. 2000.