Vårdens lärande | Health Care Pedagogics

Vårdens lärande

Vårdens lärande fokuserar personers lärande inom olika vård- och omsorgskontexter där det centrala är lärandets processer. En utveckling mot allt kortare vårdtider inom sluten sjukhusvård och en förskjutning mot öppnare vårdformer ställer krav på utveckling av ny kompetens både i vårdens genomförande och för samverkan mellan olika vård- och omsorgsaktörer. Forskningen behandlar lärandet i förhållande till framtida nya kunskapskrav för hälso- och sjukvårdspersonal, vårdtagare och närstående och ett förändrat tänkande och lärande gällande vårdens genomförande. Vårdandet förväntas, i högre grad än tidigare, utgå från vårdtagarens egna aktiva deltagande i planering och beslut, benämnt som partnerskap inom person-centrerad vård. Exempel på forskningsinriktningar inom vårdens lärande är: vårdtagarens förändrade roll och vem den vårdsökande personen är; hälsofrämjande perspektiv (wellness) samt styrdokument om god och säker vård/omsorg. Inom kunskapsområdet vårdens lärande behandlas framförallt begrepp och teorier om lärande, förändring, processer, socialisation, ledarskap, kommunikation och normkritik. Olika fenomen kan studeras var för sig eller i kombination inom kontexterna vård/omsorgsutbildning respektive vård/omsorgsverksamhet. Kunskap om vårdens lärande analyseras med hjälp av olika teoretiska perspektiv där kunskapsområdet syftar till att öka kunskapen om former och villkor för såväl individuellt som kollektivt lärande; intra- och interprofessionellt lärande.

Health Care Pedagogics 

The subject learning focuses on people’s learning in various health-care contexts. The learning processes involved are of particular interest. The development toward ever shorter hospitalisation durations, combined with the shift toward more flexible care provision, has led to demands for the development of new competencies as regards both the provision of care and the interaction between different health care professionals. Research on the subject considers the future knowledge demands made on health care and hospital personnel, as well as on care receivers and their relatives, and the needs for new thinking and learning about practical care provision. Care provision is increasingly expected to be based on the care receiver’s active participation in planning and decision making, which in person-centred care is known as partnership. The following are examples of research areas within the field of learning in health care: the care receiver’s changed role, the care receiver’s identity, health-promoting perspective (wellness), and guideline documents about good and safe health care. The knowledge area mainly deals with concepts and theories about learning, change, processes, socialisation, leadership, communication, and norm criticism. Phenomena can be studied separately or together within the contexts of education and provision of health care. Various theoretical perspectives are used to analyse the knowledge about the learning in health care, in order to increase the knowledge about the types of and conditions for both individual and collective learning; intra- and inter-professional learning.