Vårdens mångfald | Diversity in Health Care

Mångfald i vården

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Detta förutsätter att vi inom vården tar hänsyn till mångfald. Mångfald refererar till en blandning av olikheter som kön, ålder, social bakgrund, etniskt ursprung, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, och sexuell läggning

Vården kan bedrivas av olika aktörer och i olika organisationer, oavsett var vården bedrivs så gäller det för vårdens organisation att hitta balanspunkter mellan rättvisa och frihet, mellan solidaritet och subsidiaritet. Det allmänna skall främja rättvisan och solidariteten, men inte på sådant sätt att enskildas och gruppers ansvar och initiativ trängs undan.

Mångfald är ett medel för att uppnå de inom medicinen, sjukvården och i den sociala omsorgen önskade målen. Variationen av former kan också komma att innebära att patienten och de närstående utifrån den tillgängliga informationen själva kan göra val och påverka vårdens utformning och innehåll.

Diversity in Health Care

The goal of health care is a good health and a health on equal terms for the entire population. Care shall be given with respect to all the equal value and dignity of the individual. Those who have the greatest need for health care will be given preference to care. This requires that we take account of diversity in health care. Diversity refers to a mixture of differences such as gender, age, social background, ethnic origin, disability, religion or other faith, and sexual orientation

The care may be carried out by different actors and in different organizations, regardless of where the care takes place it is important for healthcare organization to find the balance between justice and freedom, between solidarity and subsidiarity. The public is to promote justice and solidarity, but not in such a way that responsibilities and initiatives of individuals ‘ and groups ‘ are being pushed aside.

Diversity is a means to achieve those desired objectives in medicine, health care and the social care. The variety of forms and available information may also give the basis for the patient and the relatives to make choices and influence the design and content of care.