Workshop 2014

ViS första workshop 2014

Förhoppningsvis den första i en serie av nätverksskapande workshops för vårdforskare

Den 24 november samlades vårdforskare från Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad, Chalmers Tekniska Högskola, Västra Götalandsregionen och FoU i Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

ViS projektgrupp har utarbetat en modell som låg som bas för speednetworking och diskussioner under dagen – Wellnessmodellen:

cropped-wellness_symbol_500px.png

Modellen är kort förklarad här på hemsidan, följ länken ovan för att läsa mer eller klicka på bilden.

Introduktion

Ingela Lundgren, Projektledare och Prefekt på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, hälsade alla välkomna och förklarade kort bakgrunden till projektet Vårdforskning i Samverkan – ViS. Hon klargjorde syftet för både projektet och specifikt för dagen.

Projektets syfte:

 1) Ökat samarbete mellan forskare vid projektparternas organisationer för att stärka forskningens kvalitet. 2) Ökat samarbete mellan forskare och aktörer inom hälso- och sjukvården för att förbättra nyttiggörande av forskningsresultat. 3) Ökad synlighet av vårdforskningen. 4) Ökad påverkan på policyområden med relevans för vårdforskning.”

Workshopens syfte och mål:

Att nya samarbeten skapas, möjliggöra att nya projektidéer och forskningsprojekt initieras. Syftet med hela workshopen för ViS är också att få input från dig om vilket eller vilka områden som vi ska fortsätta arbeta med.

Efter detta förklarades Wellnessmodellen kort av projektgruppen. Modellen är en idé, en början på ett innovativt sätt att angripa utmaningar inom den framtida vården. Det är en bas för diskussion att utveckla vidare.

Power Point presentation från workshopen hittas löpande under i texten. Här kan du ladda ned huvudpresentationen för workshopen, med Wellnessmodellens diskussionsunderlag:

–> Vårdforskning i Samverkan – ViS – WORKSHOP 24 november 2014

–> Wellnesskonceptet – Bengt Fridlund

6

Inspirerande forskning

När modellen presenterats närmare hade ViS äran att introducera:

Peter Fröst, konstnärlig professor på Chalmers Arkitektur. Sedan 2010 är han föreståndare för Centrum för vårdens arkitektur (CVA). Här ansvarar han för forsknings- och utvecklingsprojekt.

Inger Ekman, professor i omvårdnad och föreståndare för GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Centrumet är det enda i sitt slag i Europa, och har ett hundratal forskare knutna till sig i olika projekt.
Peter Fröst presenterade det unika tvärvetenskapliga området vårdens arkitektur och exempel på forskning som utförs vid detta forskningscentrum och Inger Ekman presenterade GPCC med specifikt fokus på implementering och nyttogörande.

41    45

–> Ladda ned presentation av Peter Fröst

–> Läs mer om GPCC på deras hemsida: http://www.gpcc.gu.se/om-gpcc/

Moderator Sandra Olsson, Gothia Forum

Sandra Olsson från Gothia Forum var inbjuden till workshopen som moderator samt som en utomstående part för att ge projektgruppen nya idéer och råd. Hennes roll var att sammanfatta intryck från konferensen och sedan moderera eftermiddagens diskussioner och reflektioner. Det var väldigt uppskattat!

Sandra presenterade även Gothia Forums syfte, organisation och aktiviteter. Det var specifikt Research Support Office hos Gothia Forum som väckte intresse hos forskarna. Research support office på Gothia forum erbjuder nämligen:

 • Stöd för regionutveckling inom Life Science
 • Kontaktpunkt och nätverk
 • Forskningssupport, projektledning, vetenskaplig- och medicinskrådgivning
 • Identifiering av prövningscenter och prövare
 • Registerstudier och hälsoekonomiska analyser

Om du är forskare inom Västra Götalandsregionen så kan du kontakta Sandra på sandra.k.olsson@vgregion.se för att få mer information.

–> Ladda ned Sandras presentation av Gothia Forum:  ViS 2014-11-21 Sandra

50

Speednetworking

Efter inspirerande forskningsexempel inom vårdforskning samt presentation av Sandra Olsson och Gothia Forum så var det dags för höjdpunkten för workshopen, nämligen speednetworking.

Karolina Partheen, Projektgruppsrepresentant från Chalmers, stod för detta moment som blev framgångsrikt då nya kontakter skapades och några möjliga forskningssamarbeten initierades. Deltagarna tyckte dock att tiden var lite för kort för att verkligen få en uppfattning av forskningsprojekten som presenterades. Det behövdes mer information för att verkligen veta om samarbete var möjligt. Många tyckte även det var svårt att välja grupp (enligt Wellnessmodellen) för speednetworking. De flesta forskare har projekt som kunde passa i många av grupperna och dessutom så sitter man oftast på fler än ett projekt.

Några citat som Sandra Olsson snappade upp under speednetworkingen:

”Det är ju skitspännande!”

”Jag får en massa idéer nu!”

”Jag kom på ett nytt forskningsprojekt”

”Vad behöver du?”

Sandras generella intryck:

 • Härlig energi
 • Lite förflyttnings förvirring!
 • Många bra på att kort berätta om sin forskning
 • Efterlyser mer lyssnade och sökande efter gemensamma beröringspunkter och vad man kan hjälpa varandra med och vad man behöver hjälp med själv
 • Nya kontakter – gemensamma kontakter- gamla kontakter
 • Någon hade svårt att hitta grupp. Är man med i en grupp missar man de andra
 • Få som bara är forskare

29 58

Speednetworking med temat ”Vårdens organisation och ledning” hölls av Bengt Fridlund och Lisbeth Lindahl från projektgruppen.

23 20

I detta rum var temat ”Vårdens rum” och hölls av Ingela Lundgren och Maria Nyström från projektgruppen.

55 56

Här kan ni se Maria Larsson och Carina Berterö från projektgruppen som tog hand om gruppen ”Vårdens mångfald”.

19 17

I Lyktan på Wallnebergs konferenscentrum höll två av speednetworkingsgrupperna till – ”Vårdens kontext” och ”Vårdens lärande”. Det var Karolina Partheen och Eva Brink från projektgruppen som höll ordning och reda på nätverkandet i detta rum.

Eftermiddagens reflektioner och diskussion

 Eftermiddagen var tillägnad diskussion kring vad alla deltagare fick ut av speednetworkingen och huruvida forskningssamarbeten initierats.

På den korta stund som speednetworkingen pågick (ca 40 min) såddes många frön för möjliga samarbeten. Åtminstone två-tre stycken forskar-par kommer hålla kontakten för att fortsätta fördjupa det initierade samarbetet.

47

Det påpekades också att det var ett härligt engagemang. Vårdforskare är öppna för att samarbeta. Ca 90 % av alla anmälda kom, vilket var totalt 70 personer. Bra uppslutning!

Många deltagare kunde tänka sig att hålla kontakten i de grupper som formades utifrån Wellnessmodellen. Ett litet problem var att många kände tillhörighet till fler än en grupp.

Det föreslogs att mailadresser ska skickas ut med presentationerna av alla deltagarna (som skickades ut innan workshopen). Janna meddelade att detta kommer göras snarast möjligt. Hon föreslog även att mailinglistor skulle kunna skapas för varje grupp och att alla deltagare (och andra forskare) kan sätta upp sig på de mailinglistor som man är intresserade av att följa. Genom dem kan man föreslå nya projektidéer och se om andra är intresserade av att samarbeta samt utlysa specifik kompetens till ett projekt.

När det kom till frågor om konkreta vägar till samarbeten blev däremot diskussionen något begränsad. Det blev inget riktigt lyft och inte heller en konkret väg framåt.

Det märktes på deltagarna att det var svårt att hitta vägar eller strukturer för samarbeten på den korta stund de träffats. Det behövs antingen finansiering som incitament eller mer tid för diskussion mellan de grupper där möjliga samarbeten fanns.

34

En annan reflektion var kring Wellnessmodellen och huruvida det är en bra modell att utgå ifrån. De flesta deltagare ansåg att det var en bra och intressant modell och att ännu mer fokus borde vara på just WELLNESS. Det krävs dock mer information om modellen för att kunna arbeta utifrån den.

Projektgruppen uppmanade deltagarna att prata med cheferna eller skicka mail för att påtala att samarbeten som ViS behövs. Projektgruppen tog också med sig att fundera vidare på vilka sätt samarbetet kunde fortsätta. De strukturer som diskuterades var:

 • En pensionerad engagerad professor anställs som projektledare för att med glöd driva vidare samarbetet.
 • Ett nätverk formas, antingen informellt eller formellt via hemsidan.
 • Projektparterna går in med pengar i projektet så att forskningsfinansiering kan sökas av de forskningssamarbeten som skapats genom workshopen.

Det underströks att ViS ska vara en plattform för samarbeten men för att söka finansiering ihop krävs stora projektidéer. ViS underlättar gärna för mindre projektsamarbeten men det var inte syftet med workshopen. Det är viktigt att titta på vårdens behov i framtiden och utifrån denna utgångspunkt forma samarbeten mellan åtminstone 100 forskare (PhD, admin inkl) bland projektparterna.

25

Workshopen avslutades med att Sandra tackade för at hon fick komma och projektgruppen tackade även Sandra för riktigt bra modererande. Hon ställde de rätta frågorna och drev på deltagare och projetgruppsledamöten att gå vidare i sina frågor och idéer, att hitta praktiska lösningar. Hennes insats uppskattades av både projektgrupp och deltagare.

Projektgruppens medlemmar fick sedan kort sammanfatta vad de tog med sig ifrån workshopen.  Det som framgick från de avslutande kommentarerna var att:

 • samarbetsvilja och engagemang finns;
 • det fortfarande finns ett glapp mellan vilja och handling. Det behövs vidare ansträngning för att gå till handling och frågan är fortfarande hur detta ska gå till;
 • ViS kan ”endast” vara en plattform för samverkan, ett nätverk, eller ett forskningssamarbete som jobbar emot en programutlysning;
 • det behövs några år till innan ett konkret projekt/program kan bildas;
 • nu är det upp till styrgruppen att ta beslut om fortsättning.

3

 

Kontaktdetaljer för frågor

Janna Wellander
Projektsamordnare Vårdforskning i Samverkan (ViS)
Göteborgs Universitet
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa
Arvid Wallgrens Backe hus 1
Telefon: +46 31 786 61 01
Mobil: +46 766 186 101
Mail: janna.wellander@gu.se